FULL D'INSCRIPCIÓ
Condicions generals
Normativa

Equipament de joc
La roba per als partits de competició és obligatòria. El jugador/a haurà de comprar la samarreta i pantaló de joc, la samarreta d’escalfament i el xandall. Abans d’adquirir l’equipament, haurà de tenir la conformitat o confirmació del seu entrenador/a pel que fa al número de dorsal de la samarreta de joc.

Revisió Mèdica
La revisió mèdica és imprescindible per tramitar la llicència federativa s'ha de fer a càrrec del jugador/a

Loteria de Nadal
La loteria és una manera addicional d´ajudar el Club a cobrir despeses. A totes les famílies dels jugadors/es del club se'ls ofereix la possibilitat de vendre un talonari de 30 números de loteria per un valor de 90€ o tornar els números no venuts amb 1€ per número de donatiu pel Club. Si ho desitgeu, podeu declinar vendre loteria. En aquest cas, es carregarà directament al desembre una quota addicional de 30€ equivalent al donatiu corresponent pel Club

Quota família nombrosa
En aquest cas, caldrà presentar el carnet acreditatiu i es farà un descompte del 10% en la quota que li correspongui.

Sancions Federatives
En cas de sancions als jugadors o pares, el Club a través de la seva Junta Directiva, farà les al·legacions oportunes per evitar o reduir les sancions que puguin ser aplicades.

La retirada de la fitxa federativa que comporti una sanció econòmica per part de la Federació, s’haurà de reintegrar al Club per part de l’afectat, sense cap mena d’atenuant. A més, el Club estudiarà els fets, per valorar si cal posar una altra sanció disciplinària

Quotes


QUOTES DE PRE-MINI FINS A INFANTIL
1a QUOTA INSCRIPCIÓ*
(juny 2019)
QUOTES
(setembre, novembre, gener)
TOTAL TEMPORADA
117,50 € 117,50 €/trimestre 470 €/temporada

QUOTES DE CADET / JÚNIOR / SÈNIOR B
1a QUOTA INSCRIPCIÓ*
(juny 2019)
QUOTES
(setembre, novembre, gener)
TOTAL TEMPORADA
122,50 € 122,50 €/trimestre 490 €/temporada

QUOTES DE L'ESCOLA DE BÀSQUET
1a QUOTA INSCRIPCIÓ*
(juny 2019)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2019
a juny 2020)
TOTAL TEMPORADA
JUGADOR JA INSCRIT
LA TEMPORADA 2018-2019
28 € 28 €/mes 280 €/temporada
JUGADOR NOU AL CLUB
Inclou la quota de l'equipació de joc
31 € 31 €/mes 310 €/temporada

* Inclou: Drets federatius dels equips,fitxa del jugador, assegurança esportiva i quota de soci.
** El jugadors de famílies nombroses tindran un 10% de descompte sobre aquestes quotes

Impagament de quotes
En cas d’ impagament de quotes, aquestes es notificaran per escrit -en sobre tancat- mitjançant el coordinador al jugador corresponent, per ser liquidades –en efectiu- al Club, amb un termini màxim de 10 dies a partir de la recepció de la comunicació. Les despeses seran a càrrec del jugador si la situació no és imputable al Club

Sol·licitud de Baixa
Una vegada iniciada la Temporada, si qualsevol jugador/a demanés la desvinculació del Club, hauria de reintegrar com a mínim l’import de dues quotes en concepte d’amortització de despeses.

Formalització de la inscripció

Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari presentar la següent documentació:

Documentació requerida per tots els jugadors

 • Full d’inscripció degudament complimentat i signat
 • Sol·licitud de Llicència Federativa degudament complimentada i signada
 • Certificat Mèdic Esportiu (CME) degudament complimentat i signat

Documentació requerida pels nous jugadors

 • 1 fotografia tipus carnet
 • Fotocòpia del DNI (o passaport)
 • Fotocòpia de la Tarjeta Sanitària Individual (TSI)

Documentació requerida per a famílies nombroses

 • Acreditació de família nombrosa

Aquesta documentació s'haurà d'escanejar i enviar per correu electrònic a gerencia@cbmolinsderei.cat.

Inscripció amb formulari en paper
En cas de que es realitzi la inscripció amb el formulari en paper, la inscripció es considerà completada quan s'hagi pogut fer el càrrec per domicialització de la primera quota d'inscripció

Inscripció per web
En el moment de fer la inscripció es demanarà el pagament de la primera quota d'inscripció per tal de reservar la plaça.

El pagament d'aquesta quota no presuposa la inscripció automàtica. En cas de que per qualsevol motiu el club declinés la inscripció, l'import d'aquesta quota seria retornat íntegrament.

En cas de que es tingui dret al descompte per família nombrosa, es descomptarà la quantitat corresponent en el següent rebut, una vegada validada la documentació acreditativa.

La resta de quotes es carregaran en el compte que es demana a continuació.

Autoritzacions

Urgències Mèdiques
Amb la formalització de la inscripció i acceptació d'aquestes condicions generals, autoritzo al responsable o representat de l'entitat per tal que pugui delegar en mans del personal sanitari que el Club cregui necessari la presa de decisions d'urgència mèdica oportunes, en cas de que no s'hagi pogut localitzar als pares, tutors o familiars del jugador/a.

Desplaçaments
Amb la formalització de la inscripció i acceptació d'aquestes condicions generals, autoritzo al meu fill/a a participar en tots els desplaçaments, ja siguin de competició, torneigs, campionats o qualsevol activitat que organitzi el CB Molins de Rei en el transcurs de la temporada.

En el cas de que el desplaçament es realitzi amb vehicles particulars, correspon al pares, tutors o familiars del jugador/a la decisió de permetre que el seu fill o filla viatgi com a passatger en un altre vehicle que no sigui conduït per alguna persona aliena a la família.

Per tant, EXIMEIXO al CB Molins de Rei i els seus responsables o representant, al conductor del vehicle privat en el que viatgi el jugador/a, així com a la resta de col·laboradors del Club de qualsevol responsabilitat, tot comprometent-me a no exigir mai ni administrativa, ni judicialment, per via penal o civil, qualsevol tipus d'indemnització en cap cas que no estigui contemplat en el vigent Codi Civil i l'actual Codi Penal. En aquest últim cas, exigiré responsabilitats a la persona responsable i mai subsidiàriament al CB Molins de Rei

Protecció de dades i Drets d'imatge

Protecció de dades
Les dades dels jugador i les seves persones allegades (pares o tutors) seran incloses en un tractament de titularitat del CB Molins de Rei 2015 amb la finalitat de gestionar de la vinculació del jugador/a amb el club i les seves activitats, incloent l’enviament d'avisos i comunicacions sobre les activitats del club que li siguin rellevants.

Les dades es mantindran mentre es mantingui la vinculació del jugador o jugadora amb el club o siguin necessàries per la finalitat per la que han estat recaptades. També pot ser que s'hagin de mantenir mentre persisteixi una obligació legal o fins la prescripció de responsabilitats.

En qualsevol moment poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI al Club Bàsquet Molins de Rei per correu postal a l'adreça Poliesportiu Municipal, C/ Sant Antoni Maria Claret S/N, 08750 Molins de Rei.

Drets d'imatge
El CB Molins de Rei podrà difondre a través dels diferents mitjans de comunicació pública, tal com a enllaços a internet de galeries de fotos, xarxes socials i web dels partits i activitats que es realitzen al club, incloent fotos de grup, amb la finalitat de promocionar el basquetbol i activitats del club.

Atenent la legislació vigent relativa al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Club Basquetbol Molins de Rei posa en coneixement dels pares, mares o tutors legals dels jugador/es que participen en les activitats del club, que pot utilitzar les imatges d'aquestes activitats amb la finalitat indicada anteriorment. En cap cas, s’utilitzarà aquestes imatges amb finalitats econòmiques o que no respectin els drets dels nens i nenes reconeguts a la legislació vigent.

Contacte

En cas de qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els responsables del Club

 • Direcció tècnica Masculí: Sergio Suranell (direcciotecnica.m@cbmolinsderei.cat)
 • Direcció tècnica Femení: Pere Galimany (direcciotecnica.f@cbmolinsderei.cat)
 • Direcció escola de bàsquet: Anna Avilés (escoladebasquet@cbmolinsderei.cat)
 • Gerència: Eudard Ubach (gerencia@cbmolinsderei.cat)© Club Bàsquet Molins de Rei - Powered by TORINNOVA