FULL D'INSCRIPCIÓ
Condicions generals
Normativa

Equipament de joc
La roba per als partits de competició és obligatòria. El jugador/a haurà de comprar la samarreta i pantaló de joc, la samarreta d’escalfament i el xandall. Abans d’adquirir l’equipament, haurà de tenir la conformitat o confirmació del seu entrenador/a pel que fa al número de dorsal de la samarreta de joc.

Per a més informació, consulteu la Normativa d'Equipaments que forma part d'aquestes condicions generals.

Revisió Mèdica
La revisió mèdica només és imprescindible per a aquells jugadors que tramiten la seva primera fitxa federativa i s'ha de fer a càrrec del jugador/a. Enguany, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) accepta i dona per vàlids els CME de la temporada anterior.

Malgrat això, i donada la situació excepcional en la que ens trobem provocada per la pandèmia global de la COVID-19, l’FCBQ recomana efectuar la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar la temporada esportiva, i més tenint en compte els efectes secundaris detectables que poden derivar-se del contagi del mateix virus.

Loteria de Nadal
La loteria és una manera addicional d´ajudar el Club a cobrir despeses. A totes les famílies dels jugadors/es del club se'ls ofereix la possibilitat de vendre un talonari de 30 números de loteria per un valor de 90€ o tornar els números no venuts amb 1€ per número de donatiu pel Club. Si ho desitgeu, podeu declinar vendre loteria. En aquest cas, es carregarà directament al desembre una quota addicional de 30€ equivalent al donatiu corresponent pel Club

Quota família nombrosa
En aquest cas, caldrà presentar el carnet acreditatiu i es farà un descompte del 10% en la quota que li correspongui.

Sancions Federatives
En cas de sancions als jugadors o pares, el Club a través de la seva Junta Directiva, farà les al·legacions oportunes per evitar o reduir les sancions que puguin ser aplicades.

En el cas de que hi hagi una sanció econòmica per part de la Federació, l'import d'aquesta s’haurà de reintegrar al Club per part de l’afectat, sense cap mena d’atenuant.

A més, el Club estudiarà els fets, per valorar si cal posar una altra sanció disciplinària d'ordre intern.

Quotes


QUOTES DE L'ESCOLA DE BÀSQUET
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(setembre 2021 a juny 2022)
TOTAL TEMPORADA
0,00 € 31,00 €/mes 310 €/temporada

QUOTES DE PRE-MINI FINS A INFANTIL
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2021 a maig 2022)
TOTAL TEMPORADA
104,00 € 47,00 €/mes 480 €/temporada

QUOTES DE CADET
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2021 a maig 2022)
TOTAL TEMPORADA
104,00 € 49,50 €/mes 500 €/temporada

QUOTES DE CADET INTERTERRITORIAL / JÚNIOR / SUB-21 / SÈNIOR B
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2021 a maig 2022)
TOTAL TEMPORADA
104,00 € 52,00 €/mes 520 €/temporada

QUOTES DE JÚNIOR INTERTERRITORIAL
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2021 a maig 2022)
TOTAL TEMPORADA
108,00 € 54,00 €/mes 540 €/temporada

QUOTES DE SOTS21 PREFERENT
1a QUOTA INSCRIPCIÓ
(a pagar ara)
QUOTES MENSUALS
(octubre 2021 a maig 2022)
TOTAL TEMPORADA
110,00 € 55,00 €/mes 550 €/temporada

** Inclou: Drets federatius dels equips,fitxa del jugador, assegurança esportiva i quota de soci.
*** El jugadors de famílies nombroses tindran un 10% de descompte sobre aquestes quotes

Impagament de quotes
En cas d'impagament de quotes, aquest fet es notificarà al titular i per escrit -en sobre tancat- mitjançant el coordinador al jugador corresponent, per ser liquidades –en efectiu- al Club, amb un termini màxim de 10 dies a partir de la recepció de la comunicació. Les despeses seran a càrrec del jugador si la situació no és imputable al Club

Sol·licitud de Baixa
Una vegada iniciada la Temporada, si qualsevol jugador/a demanés la desvinculació del Club, hauria de reintegrar com a mínim l'import corresponent a la meitat de la temporada en concepte d’amortització de despeses. En cap cas les baixes donen dret a cap reemborsament.

Suspensió anticipada de la competició
En el cas de suspensió de la temporada degut a una alerta sanitària o declaració de l’estat d’alarma per part de les autoritats sanitàries el club, com a entitat sense ànim de lucre no estaria obligada a fer cap reemborsament. El club es reserva la potestat de fer un abonament que seria voluntari i es realitzaria una vegada s'hagués fer la liquidació d'ingresos i obligacions de despesa de la temporada.

Formalització de la inscripció

Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari presentar la següent documentació:

Documentació requerida per tots els jugadors

 • Full d’inscripció degudament complimentat i signat
 • Sol·licitud de Llicència Federativa degudament complimentada i signada

Documentació requerida pels nous jugadors

 • Certificat Mèdic Esportiu (CME) degudament complimentat i signat *
 • 1 fotografia tipus carnet
 • Fotocòpia del DNI (o passaport)
 • Fotocòpia de la Tarjeta Sanitària Individual (TSI)

* Enguany els Certificat Mèdic Esportiu (CME) només és obligatori per a aquells jugadors que tramiten la seva primera fitxa federativa. La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) accepta i dona per vàlids els CME d'aquesta temporada passada.
Malgrat això, i donada la situació excepcional en la que ens trobem provocada per la pandèmia global de la COVID-19, l’FCBQ recomana efectuar la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar la temporada esportiva, i més tenint en compte els efectes secundaris detectables que poden derivar-se del contagi del mateix virus.

Documentació requerida per a famílies nombroses

 • Acreditació de família nombrosa

Aquesta documentació s'haurà d'escanejar i enviar per correu electrònic a gerencia@cbmolinsderei.cat.

Confirmació de la inscripció
El procés d'inscripció es considerà completat quan s'hagi fet el càrrec per domicialització de la primera quota d'inscripció. En cas de que per qualsevol motiu el club declinés la inscripció, l'import d'aquesta quota no seria carregat o seria retornat íntegrament.

En cas de que es tingui dret al descompte per família nombrosa, es descompte estarà subjecte a la validació de la documentació acreditativa.

Autoritzacions

Urgències Mèdiques
Amb la formalització de la inscripció i acceptació d'aquestes condicions generals, autoritzo al responsable o representat de l'entitat per tal que pugui delegar en mans del personal sanitari que el Club cregui necessari la presa de decisions d'urgència mèdica oportunes, en cas de que no s'hagi pogut localitzar als pares, tutors o familiars del jugador/a.

A tal efecte, us recordem que el protocol mèdic establert per la FCBQ estableix que en cas d'accident no es pot traslladar al jugador/a a un centre sanitari sense la presencia o autorització dels pares, excepte en aquells casos en que es consideri que existeix un risc vital per al jugador/a i, per tant, s'avisaria inmediatament al servei d'urgències mèdiques.

Desplaçaments
Amb la formalització de la inscripció i acceptació d'aquestes condicions generals, autoritzo al meu fill/a a participar en tots els desplaçaments, ja siguin de competició, torneigs, campionats o qualsevol activitat que organitzi el CB Molins de Rei en el transcurs de la temporada.

En el cas de que el desplaçament es realitzi amb vehicles particulars, correspon al pares, tutors o familiars del jugador/a la decisió de permetre que el seu fill o filla viatgi com a passatger en un altre vehicle que no sigui conduït per alguna persona aliena a la família.

Per tant, EXIMEIXO al CB Molins de Rei i els seus responsables o representant, al conductor del vehicle privat en el que viatgi el jugador/a, així com a la resta de col·laboradors del Club de qualsevol responsabilitat, tot comprometent-me a no exigir mai ni administrativa, ni judicialment, per via penal o civil, qualsevol tipus d'indemnització en cap cas que no estigui contemplat en el vigent Codi Civil i l'actual Codi Penal. En aquest últim cas, exigiré responsabilitats a la persona responsable i mai subsidiàriament al CB Molins de Rei

Protecció de dades i Drets d'imatge

Protecció de dades
Les dades dels jugador i les seves persones allegades (pares o tutors) seran incloses en un tractament de titularitat del CB Molins de Rei 2015 amb la finalitat de gestionar de la vinculació del jugador/a amb el club i les seves activitats, incloent l’enviament d'avisos i comunicacions sobre les activitats del club que li siguin rellevants.

Les dades es mantindran mentre es mantingui la vinculació del jugador o jugadora amb el club o siguin necessàries per la finalitat per la que han estat recaptades. També pot ser que s'hagin de mantenir mentre persisteixi una obligació legal o fins la prescripció de responsabilitats.

En qualsevol moment poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocòpia del DNI al Club Bàsquet Molins de Rei per correu postal a l'adreça Poliesportiu Municipal, C/ Sant Antoni Maria Claret S/N, 08750 Molins de Rei.

Drets d'imatge
El CB Molins de Rei podrà difondre a través dels diferents mitjans de comunicació pública, tal com a enllaços a internet de galeries de fotos, xarxes socials i web dels partits i activitats que es realitzen al club, incloent fotos de grup, amb la finalitat de promocionar el basquetbol i activitats del club.

Atenent la legislació vigent relativa al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Club Basquetbol Molins de Rei posa en coneixement dels pares, mares o tutors legals dels jugador/es que participen en les activitats del club, que pot utilitzar les imatges d'aquestes activitats amb la finalitat indicada anteriorment. En cap cas, s’utilitzarà aquestes imatges amb finalitats econòmiques o que no respectin els drets dels nens i nenes reconeguts a la legislació vigent.

Contacte

En cas de qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els responsables del Club

 • Direcció tècnica Masculí: Sergio Suranell (direcciotecnica.m@cbmolinsderei.cat)
 • Direcció tècnica Femení: Pere Galimany (direcciotecnica.f@cbmolinsderei.cat)
 • Direcció escola de bàsquet: Marçal Fortuny (escolabasquet@cbmolinsderei.cat)
 • Gerència: Eudard Ubach (gerencia@cbmolinsderei.cat)© Club Bàsquet Molins de Rei - Powered by TORINNOVA